Pamiršau slaptažodį

PRIVATUMO POLITIKA

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Kompiuterizuoti sprendimai“, veikiančio adresu Viesulo g. 8, Kumpių k., LT-47425 Kauno r., elektroninis pašto adresas info@musudarzelis.com ir kurios įmonės kodas Lietuvos Republikos Juridinių asmenų registre yra 303322696 (toliau – Duomenų tvarkytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų tvarkytojo valdomos interneto svetainės http://www.musudarzelis.com/ (toliau – Sistema) veikimo sąlygas.
2. Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo:
UAB „Veritas bona“
įmonės kodas: 304628436
adresas: Račių g. 1, Vilnius
tel. nr. +37067872025
elektroninis pašto adresas: info@veritasbona.lt
3. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje UAB „Kompiuterizuoti sprendimai“ priklausančioje interneto svetainėje www.musudarzelis.com naudojasi Bendrovės Sistema.
4. Duomenų valdytoju šioje Politikoje laikomas juridinis asmuo, kuris bendradarbiavimo sutarties pagrindu, naudojasi Sistema, į kurią įveda Duomenų subjektų asmens duomenis.
5. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet kokie fiziniai asmenys (vaikai, tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai, Duomenų valdytojo darbuotojai), kurių asmens duomenis Duomenų valdytojas įveda į Sistemą www.musudarzelis.com.
6. Naudodamasis Sistemos paslaugomis, sistemos naudotojas (Lankytojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.
7. Duomenų tvarkytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:
7.1. Asmens duomenys Duomenų subjekto ir Duomenų valdytojo atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
7.2. Asmens duomenys tvarkomi nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais – Sistemos administravimo ir duomenų korekcijos tikslais. Asmens duomenys netvarkomi su šiais tikslais nesuderinamu būdu;
7.3. Už į Sistemą įvedamų asmens duomenų adekvatumą, teisingumą, tikslumą, tiesiogiai atsakingas Duomenų valdytojas;
7.4. Iš Duomenų valdytojo ar Duomenų subjekto, gavus prašymą dėl asmens duomenų įvestų į sistemą redagavimo, Duomenų tvarkytojas deda pastangas, kad netikslūs duomenys būtų patikslinami per protingą terminą nuo užklausos gavimo dienos;
7.5. Asmens duomenų įvestų į Sistemą, tvarkymo ir saugojimo laikotarpį sistemoje, nustato Duomenų valdytojas.
7.6. Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, privalo būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
8. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

II SKYRIUS

KOKIAIS PAGRINDAIS MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?


9. UAB „Kompiuterizuoti sprendimai“ tvarko asmens duomenis vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
Bendrovė tvarko sistemoje įvestus asmens duomenis šiais pagrindais:
10. Sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;
11. Mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami sistemą ir užtikrindami tinkamą jos veikimą);
12. Tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.
13. Duomenų tvarkytojas siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie Sistemoje būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo įvedami į sistemą, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

III SKYRIUS

INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS


14. Duomenų tvarkytojas Interneto svetainėje (Sistemoje) naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atskirti vienus Internetinės svetainės (Sistemos) naudotojus nuo kitų. Slapukų pagalba Duomenų tvarkytojas siekia užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje, naudojantis Sistema bei tobulinti pačią Interneto svetainę (Sistemą).
15. Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).
16. Mes naudojamės svetainės analizės paslauga Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia - https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt.
17. Internetinėje svetainėje (Sistemoje) www.musudarzelis.com naudojami šie slapukai:
Slapuko pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas nuo sukūrimo momento (slapuko)
MUSUDARZELIS Slapukas naudojamas naudotojo sesijai ir tapatybei identifikuoti. Įėjimo į puslapį metu, jei nėra tokio slapuko Iki saityno naršyklės sesijos pabaigos
io Slapukas naudojamas sesijos užmezgimui/susijungimui. Įėjimo į puslapį metu
_ga Šis Google slapukas ir kiti į šią kategoriją įeinantys slapukai naudojami naudotojų identifikavimui/atskyrimui, elgsenai ir atliktų veiksmų tvarkymui, paslaugų kokybės gerinimui. Įėjimo į puslapį metu 2 metai
_gid Google slapukas, naudojamas naudotojų identifikavimui/atskyrimui. Įėjimo į puslapį metu 24 valandas
_gat Google slapukas, naudojamas apriboti užklausų dažnį. Įėjimo į puslapį metu 1 minutė
18. Apsilankymas Internetinėje svetainėje iki prisiregistravimo Sistemoje momento, registruojamas anonimiškai, atpažįstant asmeninį kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir IP adresą, o tokia surinkta informacija nėra teikiama trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.
19. Atidarant Internetinę svetainę (Sistemą) ir iššokusiame laukelyje spustelėjus mygtuką „Sutinku“, naršantis asmuo sutinka, kad slapukai būtų išsaugoti jo kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje.
20. Norėdamas atšaukti duotą sutikimą, naršantis asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo saityno naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais saityno naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės (Sistemos) funkcijų.
21. Slapukų surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.
22. Vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais, Internetinėje svetainėje (Sistemoje) taikomos saugumo priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

IV SKYRIUS

KOKIAIS ATVEJAIS IR KOKIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS MES ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ DUOMENIS?


23. Duomenų tvarkytojas Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus:
24. Duomenų valdytojui kreipiantis į mus, dėl Jūsų duomenų korekcijų;
25. Duomenų subjekto įstatyminiam atstovui (vienam iš vaiko tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų), kreipiantis į mus, dėl duomenų, pateiktų sistemoje korekcijų;
26. Kiekvienu atveju duomenų valdytojui ar duomenų subjektui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti;
27. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus. 

V SKYRIUS

JŪSŲ TEISĖS


28. Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, suteikia jums daug teisių, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.
29. Turite teisę, susipažinti su mūsų tvarkomais, Jūsų asmens duomenimis:
29.1. Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. laišku duomenuapsauga@musudarzelis.com
29.2. Turite teisę, reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. laišku duomenuapsauga@musudarzelis.com
29.3. Jeigu manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, turite kreiptis tiesiogiai į Jūsų Duomenų valdytoją.
30. Turite teisę, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:
30.1. Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Duomenų valdytojo teisėtais interesais. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome kreiptis į Jūsų Duomenų valdytoją.
31. Turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam):
31.1. Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome kreiptis į Jūsų Duomenų valdytoją.
32. Turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą:
32.1. Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome kreiptis į Jūsų Duomenų valdytoją.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


33. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
34. Duomenų tvarkytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine (Sistema) trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Duomenų valdytojo, Duomenų subjekto ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo sistemos naudojimo.
35. Duomenų tvarkytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi sistema trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų tvarkytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
36. Duomenų tvarkytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
37. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje (Sistemoje) dienos.
38. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi interneto svetaine (Sistema) ir/ar Duomenų tvarkytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.
39. Visais duomenų tvarkymo klausimais, su mumis galite susisiekti elektroniniu pašto adresu duomenuapsauga@musudarzelis.com
40. Ši Privatumo politika taikoma nuo 2018 m. gegužės 25 d.

Parengė: UAB „Veritas bona“ (304628436)